ඔයාගේ windows xp එකට නියම තීම්ස් දෙකක්ඔයාල කමන්ට් වලින් අහල තිබ්බනේ එක්ස් පී එකට තීම්ස් නැද්ද මේ තීම්ස් එක දාන්න පුලුවන්ද කියලා..ඒ හින්දා අද මන් තීරණේ කලා ඔයාලට එක්ස් පී එකට එන තීම්ස් ටිකක් දෙන්න ,
මෙතන තීම්ස් 2ක් ඇති එච්චර නෑ මන් පස්සේ වෙලාවක තව හොඳ තීම්ස් ටිකක් දෙන්නම්.

Alienware Themes For XP - Download Now

Windows 7 Themes For XP - Download Now
Previous
Next Post »