පරණ WINDOWS XP වලට අලුත් පෙනුමක් දෙමුද?

ඔන්න යාලුවනේ මේ පොස්ට් එක ලියන්නේ windows xp පාවිච්චි කරන ඔයාල වෙනුවෙන්මය් .ඒ තමා වින්ඩොව්ස් XP වලට දන්න පුළුවන් THEME පැක් එකක්. මෙකෙ ගොඩක් THEMES  තියෙනව. එකක් Install කරගන්න පුලුවන්. සමහර ඒවා වින්ඩොව්ස් 7 වගේ පෙනුම දෙන ඒවා.මෙන්න ලිස්ට්  එක
Windows XP Aero Style (Glass – Beta 2)
Windows XP Aero Blue
Windows XP AeroGlass
Windows XP Almaghrib Luna Series
Windows XP Anger
Windows XP Aqua
Windows XP Aqua Loop
Windows XP Aqua Plus
Windows XP Aqualux
Windows XP Aquavisin
Windows XP Aquwin
Windows XP Assault3
Windows XP AutoS
Windows XP Axis
Windows XP Babyblu
Windows XP Beige
Windows XP Black
Windows XP Black Pro Red
Windows XP black XP
Windows XP Black Gold
Windows XP Black ICE
Windows XP BLUE
Windows XP BLUE GOLD
Windows XP BLUE XP
Windows XP BlueGloss
Windows XP Blue Heart
Windows XP Blynk NET
Windows XP Black and White
Windows XP Branged
Windows XP Bugatti Pro Blue
Windows XP Butterfly
Windows XP Catalysts
Windows XP Cha Ninja Style
Windows XP ChikIt Out
Windows XP Christmas
Windows XP Christmas
Windows XP Chrome 4
Windows XP Chrome 4 2nd Generation
Windows XP Cloud Nine
Windows XP Codigo Web II (Green)
Windows XP ColdFusion 2
Windows XP Corona
Windows XP Corona 12
Windows XP Crystal Luna
Windows XP Cyber field
Windows XP Cybertron
Windows XP DARK GOLD
Windows XP DARK GREEN
Windows XP Dark Wall
Windows XP Davd
Windows XP DIAMAND GOLD
Windows XP Dos
Windows XP Dragon Style
Windows XP Dream
Windows XP DZ Vista Pink
Windows XP DZ Vista YJT
Windows XP E shock
Windows XP Evil Red
Windows XP eXistenZ
Windows XP Ferrari
Windows XP Firefly
Windows XP Focus
Windows XP Football
Windows XP Forever Blue
Windows XP Foton
Windows XP GBrushed
Windows XP Gix Blue
Windows XP GloWorm
Windows XP GOLD 2
Windows XP Gold Line
Windows XP GOLD XP THEME
Windows XP Go to Go
Windows XP Gray
Windows XP Grey Base
Windows XP Greysc
Windows XP HmmXP
Windows XP KC Chiefs
Windows XP KDE
Windows XP Kriss
Windows XP Kriss 2
Windows XP Krome Chik
Windows XP LE
Windows XP LE4
Windows XP LE4a
Windows XP LE5
Windows XP LED
Windows XP Liquid sky
Windows XP Live Orange
Windows XP LM Love Hina Girls
Windows XP Love Hina Hina keita
Windows XP Love Hina Mutsumi
Windows XP Love Hina Shinobu
Windows XP Luminair
Windows XP Luna Maq XP
Windows XP Luna Vista
Windows XP M&M’S Theme
Windows XP Magic
Windows XP Maqua Luna
Windows XP Mar Del Plata
Windows XP Matrix Plex 2
Windows XP Metal Gear Solid 3
Windows XP Midnight
Windows XP MMIII
Windows XP Mod Blue
Windows XP Mono chrome
Windows XP MRS Call 2002
Windows XP MRS Clear 2003
Windows XP MRS Desert 2003
Windows XP MRS Forever 2003
Windows XP MRS Silver
Windows XP MRS Silver 2003
Windows XP MSN 6
Windows XP MSR Mix Blue
Windows XP Natural
Windows XP New Longhorn
Windows XP New Silver XP
Windows XP New
Windows XP Night Elf
Windows XP Noir Port
Windows XP Notre Dame
Windows XP Octalized
Windows XP Odd Wood
Windows XP Odyssey
Windows XP One Flag
Windows XP Online Blue
Windows XP Orb
Windows XP OS
Windows XP OS Minimal
Windows XP OSX Cordon
Windows XP Patriotic
Windows XP PC Black Professional Version6
Windows XP PC Shadow
Windows XP Plastic Bubble Gum
Windows XP Platinum Mist Remix
Windows XP Premio XP
Windows XP PRINCR
Windows XP Pure
Windows XP Purple Dreams
Windows XP Quest
Windows XP Reflections
Windows XP Reluna Brilliant
Windows XP Royale
Windows XP Royale mod
Windows XP S.I
Windows XP Sentinel
Windows XP Sentinel X
Windows XP Seven
Windows XP Seven VG Black RTM
Windows XP Seven VG RTM
Windows XP Silenced
Windows XP Silver Line Pro
Windows XP Silver Space
Windows XP Simplicity
Windows XP Soft Blue
Windows XP Soft Silver
Windows XP Static View
Windows XP Stylus Nexus
Windows XP Sunset Ball
Windows XP T3
Windows XP Tally Hawk
Windows XP Tasnami gold
Windows XP Teknision
Windows XP The Blue
Windows XP The Core
Windows XP 2To
Windows XP 4CLY
Windows XP AA
Windows XP Tiburon
Windows XP Tread
Windows XP Tribal T
Windows XP Underscore
Windows XP Vista
Windows XP War 3 ORC
Windows XP WHM II
Windows XP Seven Genuine
Windows XP Ana Muslims
Windows XP Dell
Windows XP Diamond
Windows XP Gold Cobra
Windows XP Killer
Windows XP Nexo Nasa
Windows XP Shine
Windows XP SP3
Windows XP Windows 7
Windows XP Wood
Windows XP X-Gray
Windows XP X Green
Windows XP XP Themes
Windows XP Xtrem
Windows XP Xtreme
Windows XP Yellow 
Previous
Next Post »