පරිගණකයේ රියල් ඇඩ්මින් වෙන්නේ මෙහෙමයි.


ඔයාල දන්නේ නැතිව ඇති ඔයාගේ පී සී එකේ රියල් ඇඩ්මින් ඔයා නොවන වග
ඔයාම ඇඩ්මින් වෙන්න ආසයි නේ?

Click Here To Go To Steps

(o)
Previous
Next Post »