අලුත්ම Office 2013 Professional Plus නොමිළේ Download කරගන්න

පසුගිය July මාසයේ Microsoft සමාගම සිය Office 2013 හී customer preview එක එහෙමත් නැතිනම් beta version එක නිකුත් කළා ඔබට මතක ඇති. ඉතින් අවසානයේ, මිට දින දෙකකට උඩදී Microsoft සමාගම Office 2013 හී   final version එක නිකුත් කරනු ලැබුවා. දින 60 ක අත්හදාබැලීමේ කාලසීමාවකට යටත්ව දැන් ඔබට පුළුවන් මේ නව Office 2013 Professional Plus මෘදුකාංගය නොමිළේම Download කරගන්න. මෙය download කරගැනීමට ඔබ සතුව Microsoft live account එකක් තිබිය යුතුයි. Office 2013 ස්ථාපිත කිරීම සදහා ඔබේ පරිගණකයේ තිබිය යුතු අවශ්‍යතා හා Download link එක පහත දී ඇත.
Microsoft Office 2013 අලුත්ම Office 2013 Professional Plus නොමිළේ Download කරගන්න

SYSTEM REQUIREMENTS FOR MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESSIONAL PLUS

  • OS: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012
  • RAM: 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
  • Processor: 1 Ghz or faster 32-bit or 64-bit processor with SSE2 instruction set
  • Display: Graphics hardware acceleration requires a DirectX10 graphics card and 1024×576 resolution
  • Hard Disk space: 3.0 GB available
Previous
Next Post »